Szkoła Podstawowa Rokity

Szukaj

Idź do treści

Sprawdzian po kl. VI

Nasza Szkoła

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

Informacje
Sprawdzian obowiązuje wszystkich uczniów klasy szóstej. W tym roku szkolnym odbędzie się 5 kwietnia 2011 roku o godz. 9.00.
Na sprawdzian uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania i rysowania, a więc: pióro lub długopis z czarnym tuszem/ atramentem, ołówek przeznaczony tylko do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno używać korektora.
Czas trwania sprawdzianu wynosi 60 minut. Uczeń zobowiązany jest do punktualnego przybycia do szkoły w dniu sprawdzianu. Poprzez sprawdzian zbadany zostanie stopień opanowania wybranych umiejętności ponadprzedmiotowych, które są kształtowane w szkole w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzane będzie, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności:
- czytania (w tym - ze zrozumieniem ),
- pisania z zachowaniem norm poprawności językowej,
- rozumowania,
- korzystania z informacji,
- wykorzystywania wiedzy w praktyce.


Arkusz sprawdzianu podzielony jest na dwie części: otwartą i zamkniętą. Część zamknięta składa się z 20 zadań (tzw. wielokrotnego wyboru ), których rozwiązania uczeń umieszcza na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Za tę część można otrzymać 20 punktów - za każdą dobrą odpowiedź po 1 punkcie.
Natomiast część otwarta to zestaw 5 lub 6 zadań, do których odpowiedzi uczeń umieszcza w wyznaczonym miejscu pod zadaniem. W części otwartej należy udzielić odpowiedzi w formie dłuższej wypowiedzi na zadany temat, rozwiązać zadanie tekstowe, podać rozwiązanie w formie pojedynczego słowa, liczby czy też wyrażenia matematycznego, jak również uzupełnić zdanie brakującym elementem. Za tę część uczeń może otrzymać 20 punktów.
Reasumując - ze sprawdzianu łączna liczba punktów wynosi 40.

Wyniki ustala zespół egzaminatorów tzw. zewnętrznych. Oznacza to, że nauczyciele nie sprawdzają prac uczniów i nie mają wglądu do ich testów.

Podkreślić należy, że warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do sprawdzianu oraz uzyskanie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny co najmniej dopuszczającej.

PODSUMOWANIE

Istota i cele sprawdzianu:
" sprawdzian kończy drugi etap edukacji,
" jest powszechny i obowiązkowy,
" jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej,
" diagnozuje poziom opanowania wybranych umiejętności,
" wspiera rozwój umiejętności ponadprzedmiotowych poprzez rzetelną informację
o poziomie ich opanowania,
" motywuje uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności.


CZYTAJ WIĘCEJ>>Powrót do treści | Wróć do menu głównego